แนวทางในการปฏิบัติของคนขับโกเจ็กต่อการบริการที่ดี

 

โกเจ็ก คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย เเละเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกประเภทการให้บริการไม่ว่าจะเป็นโกไรด์,โกเซ้นท์ และโกฟู้ด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ จะมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป 

ในการที่พี่ๆ คนขับโกเจ็กมีบริการที่ดี  มีความช่วยเหลือหรือมีจิตใจบริการที่ดีต่อผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมจากลูกค้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์และจุดเด่นด้านบริการที่ดีของตัวพี่ๆคนขับเองและรวมถึงบริษัทด้วย การที่ร่วมแรงร่วมใจจากพี่ๆคนขับทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโกเจ็กเองจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อผู้รับบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ตามมาตรฐานการบริการที่ดี โกเจ็กได้มีการประเมินคุณภาพการบริการ โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพการบริการ ดังนี้

 • ระเบียบการยกเลิกงาน
 • ลักษณะการขับขี่
 • พฤติกรรมการบริการคนขับ

ข้อปฎิบัติสำหรับคนขับโกเจ็กด้านที่ดีมีดังนี้

การให้บริการ

 1. รับงานผ่านทางหน้าแอปพลิเคชันโกพาร์ทเนอร์เท่านั้น
 2. หากรับงานโปรโมชั่น ถือว่าคนขับยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่นนั้นๆ 
 3. ปฏิบัติตามระเบียบการรับ-ส่ง ที่ทางบริษัทกำหนดอย่างถูกต้อง
 4. ห้ามรับงานอื่น ขณะที่ให้บริการลูกค้า
 5. หากต้องการยกเลิกงาน ควรแจ้งศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ทุกครั้ง
 6. ไม่ควรเข้าไปรับงานล่าช้า จนเป็นเหตุทำให้ลูกค้ายกเลิกการใช้งาน
 7. ใช้เวลาในการขนส่งที่ไม่นานจนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกร้องเรียนจากลูกค้าได้หรือสื่อสารให้ลูกค้าตอบทางแชทอย่างเหมาะสม
 8. หลีกเลี่ยงการรับงานซ้อน จนเป็นเหตุทำให้ลูกค้ายกเลิกงาน และเกิดความเสียหาย
 9. คนขับต้องรักษามารยาทในการรับงาน ทางบริษัทส่งเสริมให้ปฎิบัติตามกฎมารยาทของกลุ่มอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 10. ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานแอปอย่างถูกต้อง คือ เลื่อนปุ่มยืนยันการรับเมื่อรับผู้โดยสาร / รับของ / รับอาหาร หรือ เลื่อนปุ่มจบงานเมื่อถึงจุดส่งเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การเตรียมความพร้อมของคนขับ

 1. สวมใส่เสื้อผ้าด้วยชุดที่สุภาพเหมาะสมในระหว่างการรับงาน หรือบริการ เช่น สวมใส่กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้นปิด
 2. หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรายอื่นไปรับ-ส่งงานของโกเจ็ก
 3. ตรวจสอบสภาพรถ และอุปกรณ์ในการให้บริการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการ
 4. ใช้รถที่ลงทะเบียนในระบบมาให้บริการกับลูกค้าทุกครั้ง 
 5. การใช้รถที่ไม่ได้ลงทะเบียนมารับงานถือเป็นการผิดเงื่อนไขในการใช้บริการแอป
 6. หากเอกสารใบขับขี่หมดอายุ ถูกระงับ หรือถูกยกเลิก ควรแจ้ง Call Center เพื่อทำการลงบันทึกในระบบ
 7. มีความพร้อมในการรับงานทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการร้องเรียนจากลูกค้า

พฤติกรรมผู้รับงาน

 1. ปฏิบัติตามกฎจราจร และขับรถด้วยความไม่ประมาท
 2. ควรสวมหมวกกันน็อค และบริการหมวกกันน็อคให้กับผู้โดยสารทุกครั้ง
 3. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะให้บริการ
 4. บริการด้วยเส้นทางที่ลูกค้าเรียกงานเข้ามาตามหน้าแอปฯ หากเกิดปัญหาติดต่อ Call Center 
 5. งดสูบบุหรี่ในขณะให้บริการลูกค้า
 6. ห้ามใช้สื่อออนไลน์ส่วนบุคคลในนามของโกเจ็ก
 7. แสดงกิริยาวาจาที่สุภาพ ให้เกียรติ และบริการด้วยใจในการบริการกับลูกค้า 
 8. เก็บค่าโดยสารตามหน้าแอปเท่านั้น
 9. หลีกเลี่ยงการรับ-ส่งผู้โดยสารนอกเหนือจากหน้าแอปหรือให้คนใกล้ชิดซ้อนท้ายในขณะรับงาน
 10. ห้ามล่วงละเมิดลูกค้าด้วยวาจาและ/หรือ การกระทำ ดูถูกหรือข่มขู่ผู้โดยสาร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเหยียดเพศ หรือ เชื้อชาติ
 11. ห้ามทะเลาะวิวาทกับคนขับท่านอื่นในที่สาธารณะอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับบริษัท
 12. กรณีสินค้าไม่มีผู้รับ ให้รีบติดต่อ Call Center ช่วยประสานงานให้ และลงบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ
 13. หลีกเลี่ยงการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือโทรศัพท์ไปหาลูกค้า หรือสร้างความรำคาญนอกเหนือ หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน
 14. ห้ามยักยอกเงิน หรือสิ่งของในการขนส่ง เนื่องจากมีความผิดทางกฏหมายและผิดเงื่อนไขการใช้บริการแอปอย่างร้ายแรง
 15. ไม่ส่งงานให้กันเอง
 16. ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อลูกค้า และเจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายด้านการบริการ

การใช้แอปพลิเคชัน

 1. ไม่ใช้บัญชี/ยานพาหนะ ของคนขับท่านอื่น หรือ ให้ผู้อื่นใช้บัญชี/พาหนะในการรับงาน
 2. ไม่ปรับเปลี่ยนข้อมูล หรือ วิธีปฏิบัติที่แสดงถึงการทุจริตต่อบริษัท
 3. ไม่เสนอตัวเองเพื่อให้บริการลูกค้าโดยไม่ผ่านแอปพลิเคชัน
หากคนขับมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ผ่านทางปุ่มช่วยเหลือ หรือ อีเมลล์ drivercare.th@gojek.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563