💓ประกาศรายชื่อพาร์ทเนอร์คนขับที่ได้รับรางวัลในโครงการ “โกเจ็กไอดอล” รอบ 3 💓

ผ่านไปแล้วเรียบร้อยค่ะกับกิจกรรมท้าลมหนาว “โกเจ็กไอดอล” บัดนี้เราได้รายชื่อผู้โชคดีจำนวน 100 คน สำหรับครั้งที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย พาร์ทเนอร์คนขับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้ค่ะ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 3
กฤษฎา รัตนxxx  ไพโรจน์ จิราxxx
ก่อศักดิ์ คงสมxxx ภราดร เทพxxx
จงรัก อภัยxxx ภัทรา อดุลย์xxx
จักรกฤษ แซ่xxx มณเฑียร ยิ่งxxx
เฉลิมวุฒิ เฉยxxx มนตรี โรจนxxx
ชนะพล จุลxxx มนตรี อ่อนละxxx
ชวลิต นาคxxx มาโนช จิรพณิชxxx
ชัยนันท์ จันทร์xxx มาร์ติน มียาxxx
ชัยพร ทรัพย์สกุxxx วชิรวุฒิ วีระxxx
ชัยรัตน์ นิ่มxxx วรินทร์ อดุลยxxx
ชาญชัย วังxxx วศิน แจ่มศรีxxx
ชาติชาย อยู่xxx วสันต์ ทอดxxx
ชิตพล กันxxx วันชัย ธนสารxxx
ณัฐพร วงศ์ขจรxxx วิโรจน์ อิxxx
ณัฐพล อาจxxx วิรัตน์ แซ่xxx
ดาริสา ธรรมxxx วีรยุทธ หนูxxx
ตนุพันธ์ กันทาxxx วีระพล มัลลิxxx
 ถาวร รัตน์xxx  วายุ ผาxxx
 เทอดไชย นิยะxxx  วิศาลย์ เอี่ยมxxx
ธนากูร เกษมxxx วนิรุดต์ หอมxxx
ธวัช ง้วนสxxx ศิรภัทร์ พันธุ์xxx
ธวัชพิชัย ทับxxx ศุภกฤต กลิ่นลำxxx
ธัญญะ มาประxxx สถาพร ศรีxxx
ธัญธิตา เมืองxxx สมโภช สุระxxx
ธัญวลัย ศิลป์xxx สมชาย คิ้วสุxxx
ธีรวัฒน์ นิลxxx สมยงค์ นันxxx
นิค โกมาxxx สมศักดิ์ ธงxxx
นิวัฒน์ ทองธำรงxxx สลิลรัตน์ สรรพxxx
 นราทร สุขxxx สายันต์ เอกxxx
บรรณวิชญ์ เชาว์xxx สิน ทองxxx
บุญญานนท์ หลอดxxx สุนันทา ศรีxxx
บุรินทร์ ศรีวนxxx สุพจน์ เลื่อนxxx
บุลพร ศรีอุxxx สุพิชา โหรxxx
ประเสริฐ อัครxxx สุรชีพ ปัจสุxxx
ประภา โชคหิรัญxxx สุรพันธ์ ดีจริงxxx
ประมวล บุญxxx สุรศักดิ์ สายxxx
 ประเสริฐ นุตตะxxx  สรชัช บุญxxx
 ประหยัด ภาคxxx เสฏฐวุฒิ ศรีเบ็ญxxx
ปริญญา วุฒิจาxxx โสภณ ดอกไม้xxx
ปองคุณ สุวรรณxxx อดิเทพ พัฒนดำxxx
 พเยาว์ สาxxx อนุชา ทิพย์xxx
เพ็ญจันทร์ ไกรสุxxx อนุชาติ มิ่งxxx
พรนภา ดำรงxxx อนุชิต จุ่นxxx
พรรณเชษฐ ชิ้นxxx อนุสิทธิ์ เสริมxxx
พรวิภา อารีxxx อภินันท์ เมษxxx
พิสิษฏ์ ริบรวมxxx อรรถชัย บุญมีxxx
พีรพงษ์ จันทร์xxx อรอุมา สุกxxx
พีรพนธ์ อิทธิกมxxx อะโมะ แสงxxx
พุฒิพงศ์ มะณีxxx อัครชัย ทองxxx
พูลสวัสดิ์ จันทะxxx เอกสิทธิ์ กีรติวงศ์xxx

รางวัลที่ได้รับ

  • เงินโบนัสเงินสดรางวัลละ 100 บาท ซึ่งจะทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับ ในวันที่ 22 ก.พ. 64 
  • กรอบรูปโปรไฟล์ของพาร์ทเนอร์คนขับบนแอปฯ โกพาร์ทเนอร์ จะทำการเปลี่ยนให้ในวันที่ 16 ก.พ. 64 และ คงสภาพไปอีก 1 เดือน