ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนการสมัครพาร์ทเนอร์คนขับโกเจ็ก

 

เตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนก่อนการกรอกแบบฟอร์ม ดังนี้

สำหรับผู้สมัครใช้มอเตอร์ไซค์รับ-ส่ง (*ผู้สมัครใช้มอเตอร์ไซค์รับ-ส่ง ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 18 – 55 ปี)

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อม พรบ. 
 • รูปถ่ายรถสองด้าน ด้านหน้าและด้านหลังรถเห็นป้ายทะเบียนชัดเจน 
 • บัตรเหลือง (เฉพาะผู้สมัครป้ายเหลือง)
 • สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อพาร์ทเนอร์)
 • ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม (สามารถยื่นเพิ่มเติมหลังการลงทะเบียน ภายใน 30 วันทำการ)
 • เอกสารยินยอมให้ใช้รถ (กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ) ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ ระบุ “ยินยอมให้… ชื่อ-นามสกุล (ผู้สมัคร) ใช้รถเพื่อร่วมรับงานกับโกเจ็ก” พร้อมให้เจ้าของรถเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

เฉพาะผู้สมัครเป็น Go Runner ที่ใช้จักรยาน หรือ สกู๊ตเตอร์ในการส่งอาหาร (*ผู้สมัครใช้จักรยาน หรือสกู๊ตเตอร์ ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 16 – 55 ปี)

 • บัตรประชาชน
 • สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อพาร์ทเนอร์)
 • รูปถ่ายผู้สมัครคู่กับพาหนะอื่น ๆ เช่น จักรยาน
 • ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม (สามารถยื่นเพิ่มเติมหลังการลงทะเบียน ภายใน 30 วันทำการ) 

หากอายุเท่ากับหรือมากกว่า 55 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัคร*

หากระบบพร้อมใช้งานจะได้รับแจ้งการเปิดระบบ โดยจะแจ้งผ่านทาง SMS  (ภายใน 2 วันทำการ)

 

สมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับออนไลน์ 

หมายเหตุ การทำแบบทดสอบความเข้าใจต้อง ผ่านเกณฑ์ 80%ขึ้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่สามารถเปิดระบบได้

 


ประกาศข้อมูล 23 กันยายน 2563