🥇ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการโกเจ็กไอดอล ภาค 2 (รอบที่ 1) 🥇

ขอแสดงความยินดีกับพาร์ทเนอร์คนขับทุกคนที่มีความตั้งใจในการให้บริการ จนได้คะแนน 5 ดาว และมีคอมเม้นท์ที่ดีจากลูกค้า สำหรับเงินรางวัล ทางบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเข้ากระเป๋าเงินของคนขับในวันที่ 7 มิ.ย.64 พาร์ทเนอร์คนขับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามข้อมูลด้านล่าง

🏆 รายชื่อพาร์ทเนอร์คนขับที่มีคอมเม้นท์จากลูกค้าสูงสุด 20 คน 🏆

ลำดับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
1 กฤษณะ  0971622xxx
2 จงรัก  0992213xxx
3 ฉัตรชัย  0864439xxx
4 ชาญชัย  0892587xxx
5 บุญเลิศ  0852570xxx
6 พงษสิทธิ์  0612284xxx
7 พูลสวัสดิ์ 0935769xxx
8 ลักเร่  0879241xxx
9 วนิรุดต์  0839430xxx
10 วิณัฐ  0962242xxx
11 ศุภกฤต  0635897xxx
12 สรชัช  0803989xxx
13 สายันต์  0972521xxx
14 สุทิวัส  0959326xxx
15 สุนันทา  0867721xxx
16 หทัยนัจ  0805678xxx
17 อดิเทพ  0953151xxx
18 อดุลย์  0982474xxx
19 เอกชัย  0958471xxx
20 เอกชัย 0864984xxx

🏆 รายชื่อพาร์ทเนอร์คนขับที่มี 10 คอมเม้นท์จากลูกค้า 🏆

ลำดับ ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์
1 กมลสินธุ์  0972521xxx
2 ประเทือง  0992213xxx
3 ทัศพงษ์  0803989xxx
4 ธวัชพิชัย  0867721xxx
5 พีรวัฒน์  0959326xxx
6 พงษ์ศักดิ์  0962242xxx
7 วิสิต  0839430xxx
8 อธิบดี  0852570xxx
9 อนุสิทธิ์  0879241xxx

🏆 รายชื่อพาร์ทเนอร์คนขับที่มี 5 คอมเม้นท์จากลูกค้า 🏆

ลำดับ ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์
1 กริน  0962294xxx
2 กฤษณพันธ์  0950416xxx
3 ก่อเกียรติ  0998201xxx
4 กิตติพงค์  0813506xxx
5 กิตติพงษ์  0812902xxx
6 ขวัญ 0840500xxx
7 คงศักดิ์  0876786xxx
8 คมสัน  0809464xxx
9 เครือวรรณ  0626247xxx
10 จริยา  0924797xxx
11 จเร  0657560xxx
12 จิตติ  0830231xxx
13 จิรณัฐฐา  0623434xxx
14 จิรยุทธ์  0634202xxx
15 ฉัตรชัย  0890758xxx
16 เฉลิมวุฒิ  0997181xxx
17 ชนะพล  0869596xxx
18 ชนานารถ  0955076xxx
19 ชมบุญ  0934204xxx
20 ชยันต์  0946852xxx
21 ชลสิทธิ์  0936479xxx
22 ชัยชิด  0988844xxx
23 ชัยพร 0838105xxx
24 ชัยรัตน์  0953594xxx
25 ชาญณรงค์  0626257xxx
26 ชาติชาย  0985423xxx
27 ชิตพล  0954878xxx
28 ชุณหฐาณ  0910271xxx
29 โชคชัย  0957436xxx
30 ไชยนาท 0955621xxx
31 ฐิติพันธ์ุ  0887946xxx
32 ฐิติมา  0880168xxx
33 ณรงค์ฤทธิ์  0991304xxx
34 ณัฐวุฒิ  0616237xxx
35 ณัฐวุฒิ  0625457xxx
36 ดนัย  0892254xxx
37 ดาวุฒ  0955906xxx
38 ทรงชัย  0960436xxx
39 ทศพิทักษ์  0909024xxx
40 ทองอินทร์. 0922647xxx
41 เทอดไชย  0937392xxx
42 ธนกฤต  0968327xxx
43 ธนากร  0842086xxx
44 ธวัช  0988437xxx
45 ธวัช  0942984xxx
46 ธิฌากร  0639694xxx
47 ธีรภัทร  0618756xxx
48 นิติ 0960465xxx
49 นิพพิชฌน์ 0989915xxx
50 นุจรี  0822980xxx
51 บอย  0840025xxx
52 บัวแถว  0898471xxx
53 บุญเชิด  0935803xxx
54 ปกรณ์  0649853xxx
55 ปฐมพัฒน์  0928044xxx
56 ปฐวี  0619476xxx
57 ปณชัย  0635929xxx
58 ประภาส 0838395xxx
59 ประเวทย์วิทย์  0848986xxx
60 ปรัชญา  0923242xxx
61 ปรัชญา  0617398xxx
62 ปรีชญา  0831985xxx
63 ปิยะ  0958323xxx
64 ปิยะพงษ์  0984717xxx
65 ปุญชรัสมิ์  0961168xxx
66 ปุญชรัสมิ์  0941670xxx
67 พงศ์ธร  0992522xxx
68 พงษ์พันธุ์  0624943xxx
69 พงษ์ศักดิ์  0832730xxx
70 พรรณนิภา  0634936xxx
71 พลชัย  0968347xxx
72 พลัฏฐ์ 0834613xxx
73 พีรพงศ์  0872520xxx
74 พีรวัส  0615035xxx
75 พุฒิพงษ์  0967069xxx
76 ไพฑูรย์ . 0971148xxx
77 ไพโรจน์  0935145xxx
78 ไพโรจน์  0958914xxx
79 ภัทธระ  0648466xxx
80 ภัทรา  0943178xxx
81 ภาณุวัชร  0986108xxx
82 ภาณุวัฒน์  0855099xxx
83 ภุชงค์  0636699xxx
84 มนตรี  0923756xxx
85 ไมตรี  0806214xxx
86 ย่วน  0617049xxx
87 เยาวภา  0968525xxx
88 รชต  0949823xxx
89 รวิชญ์  0989982xxx
90 รังสรรค์  0627746xxx
91 รังสิมันตุ์  0813329xxx
92 รัฐนันท์  0972197xxx
93 รุ่งโรจน์  0853443xxx
94 รุ่งโรจน์  0984035xxx
95 รุ่งโรจน์  0982478xxx
96 รูฮัยมี  0610191xxx
97 วงศกร  0956372xxx
98 วงศ์สวัสดิ์  0909597xxx
99 วรพงษ์  0931769xxx
100 วรากร  0639705xxx
101 วสันต์  0970786xxx
102 วัชระ  0886635xxx
103 วัฒนการ  0951615xxx
104 วัลลภ  0840911xxx
105 วิชัย  0899298xxx
106 วิเชษฐ์  0982541xxx
107 วิเชียร  0935751xxx
108 วิทยา  0624293xxx
109 วิวัฒน์ 0646059xxx
110 วีรชัย  0869090xxx
111 วีรวุฒิ  0979972xxx
112 วีระพล  0874993xxx
113 ศราวุธ  0832229xxx
114 ศาธร  0863214xxx
115 ศิริ  0839923xxx
116 ศิวราช  0641609xxx
117 ศุภชัย  0926324xxx
118 ศุภฤกษ์ 0954562xxx
119 ศุภฤกษ์  0945491xxx
120 สมคิด  0817411xxx
121 สมชิด  0980972xxx
122 สมนึก  0989813xxx
123 สมบูรณ์  0813403xxx
124 สมบูรณ์  0610238xxx
125 สมภพ  0925539xxx
126 สมศักดิ์  0839836xxx
127 สมศักดิ์  0865451xxx
128 สหรัถ  0935041xxx
129 สัญญา  0973381xxx
130 สามารถ  0883607xxx
131 สามารถ  0816329xxx
132 สำเริง  0845537xxx
133 สิทธิโชค  0984603xxx
134 สิทธิลักษณ์  0821609xxx
135 สินสมุทร  0645843xxx
136 สุทธินันท์  0889126xxx
137 สุทัศน์  0637706xxx
138 สุทิน  0855723xx
139 สุพจน์  0922832xxx
140 สุพิชา  0990787xxx
141 สุภาพ  0818990xxx
142 สุระพล  0899898xxx
143 เสฏฐวุฒิ  0638429xxx
144 แสวง  0817708xxx
145 อดัม  0842233xxx
146 อดิศักดิ์  0863089xxx
147 อธิเดช 0820294xxx
148 อนิรุจ 0640946xxx
149 อนุพงษ์ 0929298xxx
150 อนุสรณ์  0863442xxx
151 อภิรักษ์  0941935xxx
152 อภิสิทธิ์  0957208xxx
153 อรรฆพร  0825073xxx
154 อรรถพันธ์  0897690xxx
155 อรรศนัย  0917128xxx
156 อรุณ  0948935xxx
157 อาทิตย์  0944964xxx
158 อานัส  0623185xxx
159 อำนวย  0655908xxx
160 เอกลักษณ์  0611347xxx

ประกาศข้อมูล 7 มิถุนายน 2564