ถามมา-ตอบไป


ถาม: การเปลี่ยนแปลงนี้คนขับยังได้รับรายได้เท่าเดิมหรือไม่?

ตอบ: คนขับยังได้รับเท่าเดิม (ดังที่แสดงไว้ในตารางข้างต้น)


ถาม:  กรณีที่หน้าจอแสดงยอดที่ต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้ามียอดเงินในส่วนเก็ทเพย์เป็น 0 บาทคนขับจะได้เงินน้อยลงหรือไม่?

ตอบ: คนขับยังได้รับเท่าเดิม และสามารถเรียกเก็บเงินสดจากลูกค้าตามที่ปรากฏในหน้าแอพ (ช่องเงินสด)


ถาม: ทำไมยอดในหน้าจอคนขับดูน้อยกว่ายอดในตารางข้างต้น?

ตอบ: เพราะในตารางเป็นราคา “ก่อน” หักค่าธรรมเนียม 10% แต่ในหน้าจอคนขับคือยอด “หลัง” หัก 10% เรียบร้อยแล้ว


ศึกษาเรื่องค่าธรรมเนียมการรับงาน

คลิกที่นี่