รายละเอียดงาน “เคล็ดลับจากร้อยสู่ล้าน ก้าวไปกับ GET FOOD”  

**สำหรับนิติบุคคล**

 

 

มาทำความรู้จักกับแอพลิเคชั่น GET FOOD พร้อมฟังเคล็ดลับความสำเร็จจากร้านค้าพาร์ทเนอร์ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายสำหรับร้านอาหารที่เข้าร่วมงานเท่านั้น และสามารถส่งเอกสารสมัครได้ภายในงานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

 

สถานที่จัดงาน : ศูนย์ธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Business Center) สาขา สยามสแควร์ ซอย 1 (ภายในร้าน Too Fast To Sleep ชั้น 4)

รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม ทางออกที่ 2  คลิกเพื่อดูแผนที่เพิ่มเติม : getth.co/scbmp

 

เอกสารที่ต้องเตรียม (สำหรับกรณีนิติบุคคล)

“ทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง และตราประทับบริษัท”

 

  1. สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า-หลัง ของบัตร
  2. สำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามของนิติบุคคล) ของธนาคารไทยพาณิชย์
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ (ตรวจสอบว่ากำหนดให้ใครเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการนิติบุคคล)

4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร (ถ้ามี)

5. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าโดยจดทะเบียน (ถ้ามี)

6. อีเมลสำหรับแจ้งข่าวสารระหว่างร้านค้า กับ GET FOOD

7. ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมงาน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจรับรองให้ตัวแทนที่เข้าร่วมงานมีอำนาจในการลงนามในใบสัญญา