ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

ปัจจุบัน “โกเจ็ก” มีผู้ใช้บริการมากมาย ทั้ง คนขับ ลูกค้า และร้านค้าซึ่งบริษัทมีความต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการทั้งหมด ดังนั้นทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริการควาเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการทุกฝ่าย