ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับกล่องใส่อาหาร GET 

 

จบไปแบบมันส์ๆ กับการวิ่งงานสะสมแต้มรับกล่องอาหารนะคะ ณ เวลานี้ เราได้ผู้โชคดีที่ล่าแต้มได้สูงสุด 308 คนแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ดังนี้ค่ะ

 

รายชื่อผู้ที่ได้กล่องอาหาร

เกรียงศักดิ์ เทพเสน ทศพล ขันบุญ วริทธิ์นันท์ จงรักษ์
เกษม ชาติดี ทินกร นามคันที วศิน บวรวิเศษกุล
เกษม ทำทรัพย์ ธงชัย บัวน้อย วัชรพงษ์ จันทร์สุข
เกียรติศักดิ์ โอภาสตระการกุล ธนทัต โพธิ์จันทร์ วัชรพล บุญมารอง
เกียรติศักดิ์ กุลฉวะ ธนพงษ์ แก้วกุลดิเรก วายุภักษ์ ยุวบุตร
เกียรติศักดิ์ วิจิตรปัญญา ธนพล เชื้อสุวรรณ วิเศษ ศศิพิศุทธิ์พรรณ
เจษฎา พุทธวัช ธนพล เทพรินทร์ วิชา วงษ์ศรี
เจษฏาพร ฉาไธสง ธนวัฒน์ จวนรุ่ง วินัย แซ่ตั้ง
เฉลิมพร แสนดี ธนวัฒน์ พรพิพัฒน์การ วิภารัตน์ แสงประสิทธิ์
เฉลิมพรรษ์ ปัญญาวงศ์พิทักษ์ ธนาโชติ บัวแตง วิภาส เหมหิรัญพงศ์
เฉลิมวุฒิ เฉยช้า ธนูชัย เข็มธนู วิรัช อินทร์พัตรา
เดชพล บุญหนุน ธรรมนูญ พ่วงชวาลวงศ์ วิรัตน์ แซ่ตั้ง
เทอดทูน สุขพรวิทวัส ธวัชชัย เพชรวิเชียร วิรัตน์ น้ำทิพย์
เพ็ญนภา พึ่งอ่อน ธวัชชัย ใจอารีย์รัก วิรัตน์ สิทธิ์กุลพงค์
เมืองชัย ไชยดำ ธวัชชัย พันธ์ปุย วิษณุกร อุทัยศรี
เอ อินโท ธันวารัฐ หมอนดี วีรเชษฐ์ แซ่ฟ้า
เอกชัย กิติไพศาลนนท์ ธิติวัฒน์ วงศ์คำจันทร์ วีรพงศ์ แสงปิน
เอกพงศ์ เทพมานะโชติ ธีรวัฒน์ ทับศรี วีระ ปัญญา
เอกพันธ์ กลัดเจริญ ธีระพล นามปวน วีระพล ศรีพิทักษ์
เอกลักษณ์ โพธิ์สูง ธีรัตน์ ยีขาม วุฒิชัย ทัพวงษ์
เอนก เหล็กเกตุ นพดล แสงศิลป์มณี วุฒิพงศ์ ไพศาลพัฒนกุล
แดนชัย ช้อยชด นพดล ทรงเดช ศตวรรษ รัตนเลิศ
แสวง วันนา นพพร อินพันทัง ศรชัย พิกุลเงิน
โชคชัย ปั้นเหล็ก นพรัตน์ เฮงตระกูลชัย ศรัญ พันธ์เดช
โชคสำฤทธ์ มาประจวบ นพรุจ บัวจำรัส ศราวุฒิ อินทา
ไชยนาท ตรีเทพา นฤเชษฐ แสงทอง ศศิธร คำเเก้ว
ไชยันต์ ขันแก้ว นัฐพงศ์ จุลษร ศักดิ์ชัย สติมั่น
ไตรวุฒิ ภู่ระหงษ์ นันทวัฒน์ เลิศเอกภพ ศักดิ์สิทธิ์ เตชะวัฒนาเลิศกิจ
ไพรทนุ แก้วนุ่ม นาวี เจียนพันธ์ ศิริพงษ์ งามสินจำรัส
ไพรสาร ทับทิม นิตินันท์ ชื่นสุพันธ์รัตน์ ศิริรัตน์ จงศักดิ์ศรี
ไพวัลย์ สาระพิษ นิพนธ์ ทรัพย์บำรุงสกุล สนธญา อรุณสุขรัตน์
ไมตรี คำนึงกิจ นิรันดร ไชยทองดี สนอง นาคฤทธิ์
กรณ์ มุ่งภักดีทอง บังอร มิ่งขวัญ สมคิด เตชะฤทธิ์
กฤชธนพ วงค์พุทธา บัวแถว ศรีกุล สมคิด รักศรี
กฤตวัฒน์ เจริญยืนยาว บุญเชิด ศัตรูพินาศ สมชาย เงินไทย
กฤษฎา โสมณวัตร์ บุญชัย พัฒนวงศ์ปราการ สมชาย ชุติมาพาณิชย์
กฤษณ์ ศรีวรรณ บุญยืน โพธิ์ขวัญยืน สมชาย อภิชิตกุล
กัลป์ธัตถ์ธารณ์ จันจาดภูมินันท์ บุลากร คชลัย สมนึก บุญกล้า
กานต์ ชมศิริตระกูล ปกรณ์ สมบูรณ์ สมบัตร ภู่โคกหวาย
การุณ ชนะเกลื่อน ประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ สมบัติ ภูมลี
กำพล โพธิ์นันทวิกุล ประมาณ เนียมเผือก สมบัติ ศรีเตชะ
กิตติกร มณีพันธ์ ประวิทย์ มาวิเศษ สมบูรณ์เกียรติ วงศ์หอม
กิตติชัย ฐิติภาคย์ ประศานต์ กุนอก สมพร ติณะมาศ
กิตติชัย ศรีสุภาพ ประสงค์ ทาอินทร์ สมศักดิ์ ธงไชย
กิตติพงศ์ ตั้งสัตยาชีพ ประสงค์ สำเภาแก้ว สมหมาย คำพัด
กิตติพร ศรีอนันต์ ประสิทธิ์ มีเเสง สมหวัง เกตุอยู่
กิตติศักดิ์ เย็นอุรา ปราโมทย์ รุ่งสกุลโรจน์ สรวิชญ์ ดีสันเทียะ
กิตติศักดิ์ สุภาพรม ปราโมทย์ ศิริวงศ์ สราวุธ กุณรี
คณิศร โชคทวีภคพงศ์ ปิยะ ศรีชัย สวัสดิ์ ปัญญากิจวาณิชย์
ครรชิต นฤภัย ปิยะพงษ์ ปิ่นแก้ว สัญญา สุพโรจนี
ครรชิต หลำเล็ก ปิยะพล ยอดชาญ สันติ รัตน์อัน
คำชัย พิเคราะห์แนะ พงศกร กุลศุภฤกษ์ สาคร จันทร์แก้ว
จตุพร นภาวารี พงศกร ศรีแจ้ สาคร มีสวัสดิ์
จักรกฤษณ์ จารุเกียรติกุล พงษ์ศิริ เกี๊ยะเปิง สายัณห์ โสดาวงษ์
จักรพงษ์ เนตรพิภพ พนม ศรีบัว สายันต์ เอกวัด
จักรี นรสิงห์ พรชัย โชติชื่น สำเริง สินศิริ
จันจิรา ทุมสิทธิ์ พรชัย โสคำภา สิงห์เดียว เสริมผล
จำเนียร ตระกูลวงศ์ พรนภา ดำรงแท้ สืบวงค์ เทียบถึง
จำรอง จันทร์ชูกลิ่น พรพิพัฒน์ การิน สุขี จอมทอง
จิตติ เอี่ยมศิริ พอใจ อาสนจันทร์ สุชาติ เอื่ยมพัฒนาสุข
จินดา ศรีสว่าง พิเชษฐ์ ยังหาด สุทธิพงศ์ โพธิขำ
จิรพร แซ่ข้อ พินโย พลนาเลียง สุทธิพงษ์ กุลวงษ์
จิว ถากกระโทก พิษณุ วรศิริ สุทธิพงษ์ นวมปั้น
จีรวุฒ ประจันตะเสน พีรสิชฌ์ พิทักษ์ไพศาลภากร สุทธิพจน์ วีรเกียรติขจร
ฉัตรชัย มลกุล พีระพงษ์ ภู่หลุ่น สุทิน เขียดสันเทียะ
ชยันต์ วงบัวคำ พุฒิพงศ์ มะณีวัน สุนทร พรพงศ์วิทย์
ชะบาไพร ชัยปัญญา พุทธคุณ คำคงอยู่ สุนทร รักทิม
ชัยชนะ เชยยิ้ม พูลพัฒน์ เพ็ญวิจิตร สุปัญญา สุมัน
ชัยชนะ ใหมจันทา ภัทธระ ประธาน สุภาภรณ์ ศรีโชค
ชัยพล สิงห์กลาง ภัทรนิธิ์ สีหะ สุรพล เจียกขจร
ชัยยะ ชนะรัตน์ ภัทรา อดุลย์พิจิตร์ สุรมย์ สีหะรัตน์
ชัยรัตน์ แก้วเกษ ภัทราวุธ อุ้ยสกุล สุรศักดิ์ กลมเพ็ชร
ชาญชัย วังวงค์ ภาสกร ร่มพุฒตาล สุระ เศรษฐวิทยานุกิจ
ชาญชัย วังสตัม ภิรมย์ญา ศรีวิชัย สุรัน ไชยโชติ
ชาญณรงค์ รามศิริ ภิสิทธิ์ ศรีบุญเรือง สุวัจชัย กิ่งกุหลาบ
ชาณุมาศ ศรีเมฆ มงคลชัย ชัยมงคล สุวัฒน์ ศรีจันทร์
ชาติอาชาไนย กระแหน่ มงคลทิพย์ สุรยุทธ หทัยนัจ สุขเกิด
ชำนาญ นาคทอง มนตรี ทิวาพัฒน์ อโนชา กองสู
ณรงค์รัตน์ เพ็ญไพจิตร์ มนูน เนือนสกุล อดิศักดิ์ เขียวทอง
ณรงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์ มานะชัย อัตถ์ประเสริฐ อดุลย์ ไกรดวง
ณรงค์ศักดิ์ พันธ์ศรี มุกดา แสนอ้วน อติรุจ บัวสอน
ณัฏฐชัย แถมพร รณชัย โลกเลื่อง อธิเดช การุณ
ณัฐเดช สุดตา รวิชญ์ อาสน์สถิตย์ อธิบดี สาคำไฮ
ณัฐดนัย ผ่องโสภณ รวิพงษ์ ผานัด อนุชา ใจธรรม
ณัฐพงศ์ เทากระโทก ระพีพันธ์ ภู่เพ็ชร อนุพล เจริญศิลป์
ณัฐพงษ์ เพิ่มสติ รุ่งเรือง ภาคีสันต์ อนุพล แสงประสิทธิ์
ณัฐพล คำสน รุ่งโรจน์ จันทน์หอม อนุวัฒน์ เกิดศักดิ์
ณัฐพล บุญเจือ รุ่งโรจน์ พันธุเสนี อนุวัฒน์ เชื้อท้าว
ณัฐพล พุธลา รุ่งโรจน์ วียารัตน์ อนุวัติ หม้อยา
ณัฐวัฒน์ พูลช่วย รุ่งโรจน์ อาสน์สถิตย์ อภิณัฐ สุนทรา
ณัฐวุฒิ เพ็ชรน้อย รุ่งอรุณ หมีปาน อภินันท์ จารย์ชะระ
ดนัย กิตติศักดิ์บุญสุข วโรดม เบ็ญสตาล อมรรัตน์ รุ่งเรือง
ดนุเดช ซูซา วงศ์พัทธ์ พุ่มขจร อรรคพล มิโสภา
ดอน คมจิตร วชิรวิทย์ จันทร์สุขทวีโชค อรรถพล ฟ้าบัง
ดำริ กิตติพงษ์ วรเทพ พุกอุบล อรอนงค์ ปัญจรักษ์
ตะวัน กองกาญจน์ วรรณชัย แสงนิล อรุณ จ้องท่าม
ตะวัน คล้ายสุบรรณ วรรณพล วรรณภักดิ์ อัครพงษ์ คำเพชร
ตันติกร ปิ่นบรรจง วรวุฒิ ไชยรัตน์ อานนท์ ฉัตรทอง
ตูน วงศ์เอี่ยม วรวุฒิ อัตโสภณวัฒนา อาลักษณ์ ดาหมาน
ถาวร รัตน์สุภา วระพงศ์ สีมุน อำนวย ประทุมมา
ทรงสิทธิ์ ปุษยกุล วรากร นวรินดิเรกศานต์ อิทธิพล พุทธไทย
ทวีชัย ตงเหรียญ วราชัย ยอดแก้ว อิศเรศ สุทธิรักษ์
ทวีสิน จําปี วราพร พิชากรเอกสิทธิ์

 

หมายเหตุ 
  • คนขับสามารถมารับกล่องอาหารเก็ทได้ที่ชั้น 20 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ในวันจันทร์ที่ 15 -19 มิ.ย.2563 เวลา 10.00-17.00 น.เท่านั้น (เจ้าหน้าที่พักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.) *หากไม่มารับในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ค่ะ
  • คนขับต้องเตรียมบัตรประชาชนมาใช้ในการรับกล่องอาหารเก็ท และต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ค่ะ
  • กล่องมีเพียงพอสำหรับรายชื่อที่ปรากฎด้านบนค่ะ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ประกาศข้อมูล วันที่ 14 มิถุนายน 2563