แนวทางในการปฏิบัติของคนขับโกเจ็กต่อการบริการที่ดี

เพราะโกเจ็กคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในทุกบริการของโกเจ็ก ไม่ว่าจะเป็นโกไรด์ , โกเซ้นท์ และโกฟู้ด คนขับจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงมีข้อกำหนดเพื่อการยกระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะละเลยไม่ได้ ซึ่งข้อกำหนดต่อไปนี้ จะมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป 

ระเบียบและข้อบังคับสำหรับการเป็นสมาชิกคนขับโกเจ็กแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้

 1. ขั้นตอนการให้บริการ
 2. ความพร้อมของคนขับ
 3. พฤติกรรมการบริการคนขับ
 4. การใช้แอพพลิชั่น
 5. การระงับสัญญาณและการเปิดสัญญาณจากการถูกระงับบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. รับงานผ่านทางหน้าแอปพลิเคชัน โกพาร์ทเนอร์แอปฯเท่านั้น
 2. กรณีรับงานที่มีโปรโมชั่น ถือว่าคนขับยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่นนั้นๆ 
 3. ปฏิบัติตามระเบียบการรับ-ส่ง ที่ทางบริษัทกำหนดอย่างถูกต้อง
 4. ห้ามรับงานอื่น ขณะที่ให้บริการลูกค้าอยู่
 5. กรณีจำเป็นต้องการยกเลิกงาน ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
 6. ไม่ควรเข้าไปรับงานสาย จนเป็นเหตุทำให้ลูกค้ายกเลิกการใช้งาน
 7. ใช้เวลาในการขนส่งอย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้โดยสารอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกร้องเรียนจากลูกค้า และสื่อสารกับลูกค้าตอบทางแชทอย่างเหมาะสมตามแต่กรณี หากมีเหตุให้การขนส่งเกิดความล่าช้า
 8. ห้ามการรับงานซ้อน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียน และลูกค้ายกเลิกงาน
 9. รักษามารยาทกับเพื่อนสมาชิกในการรับงาน เก็ทส่งเสริมและรนณรงค์ให้สมาชิกคนขับเก็ทปฎิบัติตามระเรียบและมารยาทของกลุ่มอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 10. ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานแอปฯ อย่างถูกต้องไม่รวบลัดหรือข้ามขั้นตอนใดในการให้บริการ

การเตรียมความพร้อมของคนขับ

 1. สวมใส่เสื้อผ้าด้วยชุดสุภาพระหว่างการบริการเสมอเพื่อให้เกียรติผู้รับบริการ เช่น สวมใส่กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้นปิด
 2. หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อของผู้ให้บริการแอพฯ รายอื่นไปรับ-ส่งงานของโกเจ็ก เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในสิทธิประโยชน์ของการใช้บริการ โดยเฉพาะงานโกฟู้ดที่มีโปรโมชั่นกับร้านค้า
 3. ตรวจสอบสภาพรถ และอุปกรณ์ในการให้บริการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการ
 4. ใช้รถที่ลงทะเบียนในระบบมาให้บริการกับลูกค้าทุกครั้ง
 5. สมาชิกคนขับโกเจ็กมีหน้าที่ดูแลความพร้อมของเอกสารทางราชในการให้บริการ เช่น ใบขับขี่ พ.ร.บ. ฯลฯ กรณีเอกสารหมดอายุ ถูกระงับ หรือถูกยกเลิก จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อทำการลงบันทึกในระบบ

พฤติกรรมผู้รับงาน

 1. ปฏิบัติตามกฎจราจร และขับรถด้วยความไม่ประมาท
 2. สวมหมวกกันน็อค และบริการหมวกกันน็อคให้กับผู้โดยสารทุกครั้ง
 3. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะให้บริการ
 4. ให้บริการตามเส้นทางที่ลูกค้าร้องขอ กรณีเกิดปัญหาระหว่างการให้บริการโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 5. งดสูบบุหรี่ในขณะให้บริการลูกค้า
 6. ห้ามใช้สื่อออนไลน์ส่วนบุคคลในนามของโกเจ็ก
 7. แสดงกริยาวาจาที่สุภาพ ให้เกียรติ และให้บริการด้วยความเต็มใจ ขณะให้บริการกับลูกค้า และเจ้าหน้าที่โกเจ็ก
 8. เก็บค่าโดยสารตามหน้าแอพฯ เท่านั้น กรณีราคาอาหารไม่ตรงตามหน้าแอพโปรดแจ้งลูกค้าก่อนจะสั่งอาหาร
 9. หลีกเลี่ยงการรับ-ส่งผู้โดยสารนอกเหนือจากหน้าแอปฯ หรือให้คนใกล้ชิดซ้อนท้ายในขณะรับงาน
 10. ห้ามล่วงละเมิดลูกค้าด้วยวาจาและ/หรือ การกระทำ ดูถูกหรือข่มขู่ผู้โดยสาร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเหยียดเพศ หรือ เชื้อชาติ
 11. ห้ามทะเลาะวิวาทกับคนขับท่านอื่นในที่สาธารณะอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับบริษัท
 12. กรณีสินค้าไม่มีผู้รับ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อช่วยประสานงาน และลงบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ
 13. หลีกเลี่ยงการสื่อสารด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมหรือสร้างความรำคาญทั้งทางการส่งข้อความ และ/หรือ โทรศัพท์ทั้งก่อนและหลังการให้บริการอันเป็นเหตุให้ถูกร้องเรียน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์กรณีเกิดปัญหาระหว่างการให้บริการ
 14. ห้ามยักยอกเงิน หรือสิ่งของในการขนส่ง เนื่องจากเป็นความผิดทางกฏหมายและผิดเงื่อนไขการใช้บริการแอพฯอย่างร้ายแรง กรณีฝ่าฝืนบริษัทจะระงับสัญญาณเป็นการถาวรและดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด
 15. ไม่ส่งต่องานที่ได้รับให้กันเองโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้บริการต่อได้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 16. ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อลูกค้า และเจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายด้านการบริการ

การใช้แอปพลิเคชั่น

 1. ห้ามมิให้สมาชิกนำรถที่ไม่ได้ลงทะเบียนมารับงาน หรือให้ผู้อื่นแอบอ้างใช้งานบัญชีผู้ใช้มารับงานทั้งยิมยอมและไม่ยินยอมเป็นอันขาด โดยถือเป็นความผิดของเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน ในการทำผิดด้านนโยบายความปลอดภัยในการใช้บริการแอปฯ ในทุกกรณี กรณีที่สงสัยว่าบัญชีถูกแอบนำไปใช้อย่างไม่ถูกโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทราบทันทีที่ ปุ่มช่วยเหลือและ อีเมล drivercare.th@gojek.com(ตลอด 24 ชั่วโมง)
 2. ห้ามปรับเปลี่ยน อ้างอิง ข้อมูลของบริษัท หรือ กระทำการใดที่แสดงถึงการทุจริตต่อบริษัทโดยเด็ดขาด
 3. ห้ามเสนอตัวเองเพื่อให้บริการลูกค้าโดยไม่ผ่านแอพพลิเคชั่น

 

การระงับสัญญาณและการเปิดสัญญาณจากการถูกระงับบริการ

กรณีตรวจพบประวัติอาชญากรรม

เมื่อสมาชิกประสงค์จะสมัครเป็นคนขับเก็ท บริษัทจะดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรม กรณีตรวจพบประวัติอาชกรรม บริษัทจะมีการส่ง SMS เเจ้งให้คนขับรับทราบเเละจะทำการระงับบริการเป็นการถาวร

กรณีถูกระงับบริการเนื่องจากมีประวัติอาชญกรรมแต่ประสงค์จะแสดงความบริสุทธิ์ โปรดเตรียมเอกสารเพื่อขอพิจารณาดังนี้

 • เอกสารที่ระบุชื่อคนขับและออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เอกสารที่ระบุชื่อคนขับและออกโดยศาลที่ตัดสินคดี
 • ใบบริสุทธิ์อายุไม่เกิน 1 ปี

กรณีคะแนนดาวสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน

คนขับที่มีจำนวนการรับงาน 15 งานขึ้นไป และมีคะแนนดาวสะสมตั้งแต่เปิดระบบวิ่งงานครั้งแรกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน บริษัทจะพิจารณาระงับสัญญาณถาวร

กรณีมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพการบริการของโกเจ็ก

คนขับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการอบรมคุณภาพการบริการและขอเปิดสัญญาณอีกครั้ง โดยติดต่ออบรมเพิ่มเติมด้วยตนเองที่GoHub สำนักงานใหญ่ และแสดงข้อความที่ได้รับในกล่องจดหมายหน้าแอปฯ ของคนขับ

สถานที่อบรม : GoHub สำนักงานใหญ่ อาคารชาร์เตอร์สแควร์ สาทร ชั้น 20
รอบอบรม : วันจันทร์ – วันศุกร์ (รอบ 11.00 น. เท่านั้น)
ยกเว้น : เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขอื่นๆ ในการขอเปิดระบบเนื่องจากมีคุณภาพการให้บริการไม่เป็นไปตามที่บริษัทเก็ทกำหนด
 2. กรณีเกิดข้อพิพาทต่อวิธีการและผลการพิจารณา ให้ถือการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ตามเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. คนขับที่มีคะแนนดาวอยู่ที่ 1 ดาวงานใดงานหนึ่งของสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทจะทำการตรวจสอบการบริการอย่างเคร่งครัดและพิจารณาปิดระบบเพื่อทำการอบรมใหม่

หากสมาชิก มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ปุ่มช่วยเหลือและ อีเมล drivercare.th@gojek.comตลอด 24 ชั่วโมง

กลับสู่หน้าหลัก

ประกาศข้อมูลเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562