🌸 โครงการคุ้มครองรายได้ช่วงโควิด -19 🌸

 

โกเจ็กรับรู้ถึงผลกระทบในวงกว้างของพาร์ทเนอร์คนขับจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับของเราเป็นฮีโร่ที่เสียสละรับส่งอาหารและให้บริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เราจึงขอเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตพี่ๆ คนขับด้วยการก่อตั้งโครงการคุ้มครองรายได้ให้พาร์ทเนอร์ 

 

มูลค่าเงินคุ้มครองรายได้ 🌸

สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือต้องถูกกักตัวจากหน่วยงานสาธารณสุขเนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ทำให้ไม่มีรายได้ โกเจ็กจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่คนขับ จำนวน 5,000 บาท

 

กรณีที่ต้องการได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับให้พาร์ทเนอร์ปฎิบัติดังต่อไปนี้ 🌸

 1. ติดต่อเราผ่านปุ่มช่วยเหลือ 👉 ที่นี่
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม โดยต้องแนบเอกสารสำคัญดังนี้
 • สำหรับผู้ที่แจ้งเป็นผู้ป่วย ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น 
 • สำหรับผู้ที่แจ้งว่าเสี่ยงเป็นผู้ป่วย ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีระบุว่ามีอาการต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 และคำแนะนำจากแพทย์ให้ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน จากโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น   
 • ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเกณฑ์ว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถรับการรักษาได้ฟรี จากโรงพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
 1. เจ้าหน้าที่โกเจ็กจะใช้เวลาพิจารณาคำร้องของคนขับ 7 วันทำการ และจะให้การช่วยเหลือเงินเยียวยาแก่พาร์ทเนอร์ เป็นค่าช่วยเหลือรายได้ที่หายไปในช่วงที่ไม่ได้รับงาน 14 วัน เป็นจำนวน 5,000 บาท โดยจะทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินของคนขับภายใน 7 วันทำการหลังจากคำร้องอนุมัติ
 2. เมื่อคนขับหายป่วยและพร้อมกลับมารับงาน ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมายืนยันจากโรงพยาบาลที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการช่วยค่าตรวจสุขภาพสำหรับการยืนยันว่าอาการป่วยหายดีและพร้อมกลับมาทำงานแล้วตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง ปุ่มช่วยเหลือ เลือกหัวข้อ “การรับงานแบบเว้นระยะห่าง” > “ช่องทางการติดต่อหากสงสัยว่ามีอาการ” หรือคลิกกรอก ที่นี่
 1. หลังผ่านการพิจารณาเอกสารจากทางโรงพยาบาลว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะโอนเงินเยียวยาเข้ากระเป๋าเงินของคนขับภายใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ 

 • ในช่วงรักษาอาการป่วยหรือเฝ้าสังเกตอาการ ทางบริษัทจะปิดระบบคนขับชั่วคราวจนกว่าคนขับจะมีใบรับรองจากแพทย์ว่าไม่พบเชื้อโควิด-19แล้ว
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก ทางบริษัทฯ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินเยียวยา ต้องเป็นโรงพยาบาลตามรายชื่อนี้เท่านั้น รายชื่อโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือนี้ ให้เฉพาะสำหรับคนขับที่เคยรับงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 30 วันเท่านั้น 
 • สิทธิ์การช่วยเหลือพาร์ทเนอร์มีจำนวนจำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

🌻 แผนประกันสุขภาพไวรัสโควิด-19 🌻

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย 📌

ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด

– แผนประกันภัยนี้ไม่รับประกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่อยู่ในระยะเวลารอคอย 14 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นกรมธรรม์

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการขอเคลมเอาประกัน

กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล 📌

 1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่แสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเป็นรายการรวม รบกวนแนบใบรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้วย)
 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลวินิจฉัยและวันที่รักษาในโรงพยาบาล
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาบัตรประกันภัย 
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกัน 
 5. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 📌

 1. สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลวินิจฉัย และวันที่นอนโรงพยาบาล 
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาบัตรประกันภัย 
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกัน 
 5. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม 

กรณีเรียกร้องค่าตรวจเชื้อโควิด ครอบครัว หรือ ผู้ที่พักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย 📌

 1. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าตรวจโควิดของบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย 
 2. ผลตรวจเชื้อโควิดของผู้เอาประกันภัยที่ระบุว่ามีการติดเชื้อ และ สำเนาบัตรประชาชน 
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ตรวจ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกัน 
 5. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม 

กรณีการเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย อาการโคม่า หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย  📌

 1. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิตก่อนเบิกประกันภัย)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังทั้งหมด 
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตหรือผู้เอาประกันภัย 
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่มีการจำหน่าย “ ตาย ” (กรณีเสียชีวิตก่อนเบิกประกันภัย) 
 5. ส าเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน (กรณีผู้รับประโยชน์บรรลุนิติภาวะ) 
 6. สำเนาสูติบัตร,สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้เยาว์ / พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 7. ใบรายงานแพทย์กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพและภาวะโรคร้ายแรง 
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้รับประโยชน์ 
 9. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม หรือคลิก
 10. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือหนังสือลำดับทายาทโดยธรรม (กรณีมิได้ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์หรือระบุผู้รับประโยชน์ เป็นทายาทตามกฎหมาย) 

หมายเหตุ

 1. เอกสารที่นำส่งบริษัท หากเป็นฉบับสำเนา จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้เอาประกันภัย 
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเรียกร้องสินไหมทดแทนในตำแหน่ง ลายเซ็นผู้เอาประกันภัย 
 3. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถลงนามได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือพร้อมทั้งระบุว่าเป็นนิ้วหัวแม่มือ ข้างไหนของใคร พร้อมทั้งมี พยานเซ็นรับรอง 2 ท่าน 
 4. หากพบว่าชื่อหรือนามสกุลของผู้เอาประกันในเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ต้องส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของทางราชการประกอบการพิจารณา
 5. ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง แต่หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการ เรียกร้องเพื่อให้ชดใช้สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครอง 
 6. ในกรมธรรม์ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
 7. เมื่อเอกสารครบถ้วน สามารถนำส่งตามรายการแจ้ง มายังฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพ ชั้น 15 บมจ.ทิพยประกันภัย เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 กรณีไม่ต้องใช้ฉบับจริง สามารถนำส่งได้ที่ Email : claim_ah@dhipaya.co.th หรือโทร. : 02-239-2840

ประกาศข้อมูล 20 มิถุนายน 2564