งานโกไรด์ (GoRide) ลูกค้าไม่ใส่หน้ากากอนามัย

ยกเลิกงานได้ไร้ความกังวล 🏍

ความปลอดภัยของคนขับสำคัญกับเรา เพราะคุณคือบุคคลที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับลูกค้าด้วยการบริการที่ดีมาสม่ำเสมอ โกเจ็กจึงห่วงใยพาร์ทเนอร์ที่รับงานรับ-ส่งผู้โดยสาร (GoRide) เพราะคนขับจะมีโอกาสใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด และบางครั้งคนขับอาจไม่ประสงค์ที่รับส่งลูกค้าที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ดังนั้น เราจึงอำนวยความสะดวกให้คนขับด้วยการเพิ่มหัวข้อ การยกเลิกงาน กรณี “ลูกค้าไม่ใส่หน้ากากอนามัย” ซึ่งคนขับจะสามารถยกเลิกงานได้เมื่ออยู๋ในรัศมี 160 เมตรจากจุดรับค่ะ

ยกเลิกงานกรณี “ลูกค้าไม่ใส่หน้ากากอนามัย” เสียคะแนนผลงานการขับหรือไม่ ? 🏍

ไม่ต้องกังวลค่ะ การยกเลิกงานในกรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์การรับงานของคนขับ เนื่องจากโกเจ็กมองเห็นว่าคนขับต้องป้องกันตนเองในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงคิดค้นทางเลือกให้คนขับสามารถยกเลิกงานได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการรับงาน ที่สำคัญคนขับต้องยกเลิกงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงเท่านั้น หากคนขับมีเจตนากดยกเลิกงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทางฝ่ายควบคุมคุณภาพคนขับจะทำการตรวจสอบและลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท 

 

ประกาศข้อมูล  30 เมษายน 2564