ประกาศ ! ค่าเที่ยวแบบใหม่

 

 


การคำนวณค่าเที่ยว มีวิธีคิดดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง 1 นาย เก็ทจ้า รับงานระยะทาง 8 กม.

วิธีคำนวณ

ค่าส่ง  1.5 กม.แรก      เริ่มต้น 42 บาท

บวกระยะทาง1.6 – 3.0กม.(2.15 บาท/1กม.)  1.4 กม. x 2.15 = 3.01 บาท

บวกระยะทาง3.01 – 7.0กม.(4.30 บาท/1กม.)  3.99 กม. x 4.30 =  17.16 บาท

บวกระยะทาง7.01  – 8.0กม.(10.00 บาท/1กม.)  0.99 กม. x 10.00 =  9.99 บาท

รวมทั้งสิ้น 8 กม. ได้เงิน  72.16 บาท

ปัดขึ้นเป็น 73 บาท

 *ราคานี้เป็นราคาที่คำนวณจากตารางโดยประมาณ

ตัวอย่าง 2 นายเก็ทจี้ รับงานระยะทาง 16 กม.

วิธีคำนวณ

ค่าส่ง  15 กม.แรก      เริ่มต้น 163 บาท

           1 กม.ถัดมา    บวกเพิ่ม 7.2 บาท

รวมทั้งสิ้น 16 กม.      ได้เงิน  170.20 บาท

ปัดขึ้นเป็น 171 บาท

 *ราคานี้เป็นราคาที่คำนวณจากตารางโดยประมาณ

 

ประกาศข้อมูล ณ วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2563